neděle 21. května 2023

 

Pozvánka na členskou schůzi 5. června 2023

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  5. června 2023  od 17,30 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
        

1.   Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu,   volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.  Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2022, informace o hospodaření družstva - předáno všem nájemníkům 21.3.2023
3.   Zhodnocení investic 2022 -2023
4.   Kontrola usnesení
5.   Zpráva kontrolní komise
6.   Plán investic 2023-2024
7.   Různé
8.   Přijetí usnesení členské schůze BD
9.   Diskuze a závěr
 

 

V Ostravě dne 21. května 2023

Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“